Co to jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Banki udzielaj±ce kredytów gotówkowych oferuj± dodatkowo inny produkt finansowy jakim jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Takie ubezpieczanie obecnie oferuje ka¿dy bank. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego mo¿e byæ dobrowolne b±d¼ obowi±zkowe przy ubieganiu siê o kredyt gotówkowy. Zobacz ten naprawdê dobry artyku³ o finansach.

Co to tak w³a¶ciwie jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego? Dla banków jest na pewno forma zabezpieczenia. Bardzo czêsto banki zmniejszaj± kwotê oprocentowania dla kredytów gotówkowych które zostan± ubezpieczone. Inn± gratyfikacj± dla klientów ubezpieczaj±cych kredyt gotówkowy jest zmniejszenie prowizji przez bank udzielaj±cy kredytu.

Kolejn± interesuj±c± spraw± je¿eli chodzi o ubezpieczenia kredytów gotówkowych jest to co one obejmuj±. Najczê¶ciej polisy ubezpieczeniowe dodawane przy kredycie gotówkowym obejmuj± zgon, w tym zgon z powodu nieszczê¶liwego wypadku, trwa³± niezdolno¶æ do pracy, utratê pracy, czasow± niezdolno¶æ do pracy, pobyt w szpitalu. Aby uzyskaæ ¶wiadczenie wynikaj±ce z ubezpieczenia wystarczy wype³niæ wniosek o wyp³atê ¶wiadczenia i dostarczyæ go osobi¶cie, b±d¼ przez osoby trzecie do ubezpieczyciela. W pewnych przypadkach ubezpieczyciel nie wyp³aci odszkodowania, takimi przypadkami s±: wypadek, zgon pod wp³ywem alkoholu, udzia³ w aktach wandalizmu, terroryzmu, brak uprawnieñ do kierowania pojazdem, gdy wypadek zdarzy³ siê podczas kierowania takim pojazdem.

Zanim podejmiemy decyzjê o wyborze ubezpieczenia porównajmy dostêpne rodzaje ubezpieczeñ. Wskazana jest dok³adna analiza i porównanie poszczególnych elementów oferowanego ubezpieczenia. Taka analiza pozwoli dobraæ rodzaj ubezpieczenia kredytu gotówkowego do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to dbanie o swoje w³asne bezpieczeñstwo. W ¿yciu nie da siê przewidzieæ niektórych sytuacji na które mo¿emy byæ nara¿eni. Tego typu ubezpieczenie chroni zarówno nas jak i naszych najbli¿szych przed tego typu niespodziewanymi wydarzeniami. Koszt takiego ubezpieczenia zale¿ny jest od wielko¶ci zaci±gniêtego kredytu gotówkowego, okresu jego sp³aty, jest to kwestia ustalana indywidualnie dla ka¿dej umowy kredytowej. Zap³ata za takie ubezpieczenie jest przewa¿nie doliczana do rat kredytu gotówkowego.

Category: General